W szkole z ramy portretu, oczy łagodne i czyste Patrzą na młodość twoją. Oddać jej nie chcą zniszczeniu. Wieków dawnych nie żałuj, lepszych masz dziś gospodarzy!


w-szkole-z-ramy-portretu-oczy-łagodne-i-czyste-patrzą-na-młodość-twoją-oddać-jej-nie-chcą-zniszczeniu-wieków-dawnych-nie-żałuj-lepszych
antoni słonimskiszkoleramyportretuoczyłagodneczystepatrząnamłodośćtwojąoddaćjejniechcązniszczeniuwiekówdawnychżałujlepszychmaszdziśgospodarzyw szkoleszkole zz ramyramy portretuoczy łagodnełagodne ii czysteczyste patrząpatrzą nana młodośćmłodość twojąoddać jejjej nienie chcąchcą zniszczeniuwieków dawnychdawnych nienie żałujlepszych maszmasz dziśdziś gospodarzyw szkole zszkole z ramyz ramy portretuoczy łagodne iłagodne i czystei czyste patrzączyste patrzą napatrzą na młodośćna młodość twojąoddać jej niejej nie chcąnie chcą zniszczeniuwieków dawnych niedawnych nie żałujlepszych masz dziśmasz dziś gospodarzy

Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej.Nie żałuj­my te­go co stra­cone, żałuj­my te­go co możemy jeszcze stracić.Gdy mówisz do lepszych od siebie, mów prosto i zwięźle, a będą uważali twoją mowę za wykwintną.Szczęście - mieć czyste i dobre serce, czyste ręce i twarz, mieć czyste myśli.Zrób dziś, co masz zrobić jutro; mów jutro, co masz powiedzieć dziś.Roz­mo­wy się toczą w wąskim