W tym tkwi niebezpieczeństwo obrazów. Stają się skostniałymi pozami czegoś, co rozgrywa się bezustannie, długo, wciąż na nowo.


w-tym-tkwi-niebezpieczeństwo-obrazów-stają-ę-skostniałymi-pozami-czegoś-co-rozgrywa-ę-bezustannie-długo-wciąż-na-nowo
matylda canettitymtkwiniebezpieczeństwoobrazówstająsięskostniałymipozamiczegoścorozgrywabezustanniedługowciążnanowow tymtym tkwitkwi niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo obrazówstają sięsię skostniałymiskostniałymi pozamipozami czegośco rozgrywarozgrywa sięsię bezustanniewciąż nana nowow tym tkwitym tkwi niebezpieczeństwotkwi niebezpieczeństwo obrazówstają się skostniałymisię skostniałymi pozamiskostniałymi pozami czegośco rozgrywa sięrozgrywa się bezustanniewciąż na nowow tym tkwi niebezpieczeństwotym tkwi niebezpieczeństwo obrazówstają się skostniałymi pozamisię skostniałymi pozami czegośco rozgrywa się bezustanniew tym tkwi niebezpieczeństwo obrazówstają się skostniałymi pozami czegoś

Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo.Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia.Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć