[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości.


w-ustroju-despotycznym-każdy-winien-mieć-poczucie-że-lepiej-jest-dlań-aby-władza-w-ogó-nie-słyszała-o-nim-i-że-bezpieczeństwo-znajduje
montesquieuustrojudespotycznymkażdywinienmiećpoczucieżelepiejjestdlańabywładzaogóleniesłyszałanimbezpieczeństwoznajdujejedynieswejnicości[w ustrojuustroju despotycznym]despotycznym] każdykażdy winienwinien miećmieć poczucieże lepiejlepiej jestjest dlańaby władzawładza ww ogóleogóle nienie słyszałasłyszała oo nimże bezpieczeństwobezpieczeństwo znajdujeznajduje jedyniejedynie ww swejswej nicości[w ustroju despotycznym]ustroju despotycznym] każdydespotycznym] każdy winienkażdy winien miećwinien mieć poczucieże lepiej jestlepiej jest dlańaby władza wwładza w ogólew ogóle nieogóle nie słyszałanie słyszała osłyszała o nimi że bezpieczeństwoże bezpieczeństwo znajdujebezpieczeństwo znajduje jedynieznajduje jedynie wjedynie w swejw swej nicości

Ludzie są wszyscy równi w ustroju republikańskim; równi są także w ustroju despotycznym: tu ponieważ są wszystkim, tam ponieważ są niczym. -Montesquieu
ludzie-są-wszyscy-równi-w-ustroju-republikańskim-równi-są-także-w-ustroju-despotycznym-ponieważ-są-wszystkim-tam-ponieważ-są-niczym
Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt
jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
W rządzie despotycznym władza przechodzi całkowicie w ręce tego, komu się ją powierzy. Wezyr jest tam despotą; każdy zaś poszczególny urzędnik wezyrem. -Montesquieu
w-rządzie-despotycznym-władza-przechodzi-całkowicie-w-rę-tego-komu-ę-ją-powierzy-wezyr-jest-tam-despotą-każdy-zaś-poszczególny-urzędnik
I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, / I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. -Ignacy Krasicki
i-ten-winien-co-kijem-bezpieczeństwo-mierzył-i-ten-co-bezpieczeństwo-głupiemu-powierzył