W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy.


w-warunkach-niewoli-nawet-najlepsi-coś-tracą-nie-mogąc-siebie-zrealizować-wszechstronnie-i-na-miarę-swoich-możliwoś-i-myślę-że-właśnie
jerzy andrzejewskiwarunkachniewolinawetnajlepsicośtracąniemogącsiebiezrealizowaćwszechstronnienamiaręswoichmożliwościmyślężewłaśniepowinnizatracaćświadomościtegostanurzeczyw warunkachwarunkach niewoliniewoli nawetnawet najlepsinajlepsi coścoś tracąnie mogącmogąc siebiesiebie zrealizowaćzrealizować wszechstronniewszechstronnie ii nana miaręmiarę swoichswoich możliwościi myślęże właśniewłaśnie cici najlepsinajlepsi powinnipowinni nienie zatracaćzatracać świadomościświadomości tegotego stanustanu rzeczyw warunkach niewoliwarunkach niewoli nawetniewoli nawet najlepsinawet najlepsi cośnajlepsi coś tracąnie mogąc siebiemogąc siebie zrealizowaćsiebie zrealizować wszechstronniezrealizować wszechstronnie iwszechstronnie i nai na miaręna miarę swoichmiarę swoich możliwościże właśnie ciwłaśnie ci najlepsici najlepsi powinninajlepsi powinni niepowinni nie zatracaćnie zatracać świadomościzatracać świadomości tegoświadomości tego stanutego stanu rzeczy

W per­spek­ty­wie kos­micznej nie ma po­wodów, by myśleć, że jes­teśmy pier­wsi, os­tatni lub najlepsi. -Carl Sagan
w per­spek­ty­wie-kos­micznej-nie  po­wodów-by myść-że jes­teśmy-pier­wsi-os­tatni-lub-najlepsi
Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi. -Deepak Chopra
ewolucja-oznacza-ągłe-udoskonalanie-pod-każdym-względem-aż-w-końcu-we-wszystkim-będziemy-najlepsi
Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości. -Jan XXIII
ludzie-są-jak-wino-niektórzy-zamieniają-ę-w-ocet-ale-najlepsi-zyskują-z-wiekiem-na-wartoś