Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy


ważne-że-żyjesz-w-zgodzie-ze-sobą-nikogo-nie-udajesz-i-przed-niczym-nie-uciekasz-kiedy-jesteś-świadomie-sobą-i-kochasz-ten-stan-jesteś
beata pawlikowskaważneżeżyjeszzgodziezesobąnikogonieudajeszprzedniczymuciekaszkiedyjesteśświadomiesobąkochasztenstanszczęśliwyże żyjeszżyjesz ww zgodziezgodzie zeze sobąnikogo nienie udajeszudajesz ii przedprzed niczymniczym nienie uciekaszkiedy jesteśjesteś świadomieświadomie sobąsobą ii kochaszkochasz tenten stanstan –– jesteśjesteś szczęśliwyże żyjesz wżyjesz w zgodziew zgodzie zezgodzie ze sobąnikogo nie udajesznie udajesz iudajesz i przedi przed niczymprzed niczym nieniczym nie uciekaszkiedy jesteś świadomiejesteś świadomie sobąświadomie sobą isobą i kochaszi kochasz tenkochasz ten stanten stan –stan – jesteś– jesteś szczęśliwy

Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Uznaj, pojmij, nie jesteś sobą, nigdy nie jesteś sobą, nigdy, z nikim, w żadnej sytuacji; być człowiekiem to znaczy być sztucznym.Ataku należy oczekiwać w następujących sytuacjach: - kiedy jesteś ugotowany - kiedy jesteś nie przygotowany.Gdy jesteś szczęśliwy - nie bądź pyszny, gdy jesteś biedny - nie upokarzaj się.Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.Kimkolwiek jesteś, możesz być tylko sobą.