Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.


ważne-jest-by-nigdy-nie-przestać-pytać-ciekawość-nie-istnieje-bez-przyczyny-wystarczy-więc-śli-spróbujemy-zrozumieć-choć-trochę-tej
albert einsteinważnejestbynigdynieprzestaćpytaćciekawośćistniejebezprzyczynywystarczywięcjeślispróbujemyzrozumiećchoćtrochętejtajemnicykażdegodnianigdytraćświętejciekawościktopotrafipytaćżyćważne jestjest byby nigdynigdy nienie przestaćprzestać pytaćciekawość nienie istniejeistnieje bezbez przyczynywystarczy więcjeśli spróbujemyspróbujemy zrozumiećzrozumieć choćchoć trochętrochę tejtej tajemnicytajemnicy każdegokażdego dnianigdy nienie traćtrać świętejświętej ciekawościkto nienie potrafipotrafi pytaćpytać nienie potrafipotrafi żyćważne jest byjest by nigdyby nigdy nienigdy nie przestaćnie przestać pytaćciekawość nie istniejenie istnieje bezistnieje bez przyczynyjeśli spróbujemy zrozumiećspróbujemy zrozumieć choćzrozumieć choć trochęchoć trochę tejtrochę tej tajemnicytej tajemnicy każdegotajemnicy każdego dnianigdy nie traćnie trać świętejtrać świętej ciekawościkto nie potrafinie potrafi pytaćpotrafi pytać niepytać nie potrafinie potrafi żyć

Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Każdy potrafi żyć bez każdego. Tylko najwyżej kolor nie ma już koloru, zapach zapachu, smak smaku. Najwyżej nie pozostaje nic poza pracą.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.Naj­ważniej­sze, abyśmy nig­dy nie przes­ta­li za­dawać py­tań. Cieka­wość ma swo­je włas­ne rac­je is­tnienia. Nie sposób nie oniemieć z zachwy­tu, gdy kon­tem­plu­je się ta­jem­ni­ce wie­czności, życia, czy też wspa­niałej struk­tu­ry rzeczy­wis­tości. Wys­tar­czy spróbo­wać pojąć choćby drob­ny frag­ment tej ta­jem­ni­cy każde­go dnia. Nig­dy nie wol­no ut­ra­cić tej świętej ciekawości.