Ważny Cel 


ważny-cel 
nicola-57ważnycel ważny cel 

Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel.