Ważnych jest kil­ka tych chwil, tych na które czekamy.


ważnych-jest kil­ka-tych-chwil-tych-na które-czekamy
marek grechutaważnychjest kil­katychchwilna któreczekamyważnych jest kil­kajest kil­ka tychtych chwiltych na którena które czekamyważnych jest kil­ka tychjest kil­ka tych chwiltych na które czekamyważnych jest kil­ka tych chwil

Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Kil­ka słów błądzi w mo­jej głowie..tych niewy­powie­dzianych które mogły cię zat­rzy­mać. i cza­sem jak wiatr- umy­kają one nieuchwynie Na ser­cu leżą ciężarem wspom­nienia tych dłoni które nie zdążyły dot­knąć twoich ust ..tak obłędnych ! I wie­czo­rami gdy jes­teś gdzieś.. pra­wie przy mnie po­mimo mo­jej sa­mot­ności i chłodu tej no­cy czu­je twój za­pach jak zap­la­tał się w mo­je włosy. Jes­teś gdzieś... -ale nie tam... gdzie powinieneś.każda z tych chwil jest piękna prze­cież dzieje się ona tyl­ko raz i nig­dy już nie wróci Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu.po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil