Wal­ka o Życie Jerzyka Na Sy­berii żołnierz Jerzyk Miał chwi­lowy je­lit nieżyt. Kap­ral na brzucha bóle Ap­li­kował śnieżne ku­le -  Ku­li Jerzyk nie przeżył.


wal­ka-o Życie-jerzyka-na-sy­berii-żołnierz-jerzyk-miał-chwi­lowy-­lit-nieżyt-kap­ral-na brzucha-bó-ap­li­kował-śnieżne-ku­- 
awatarwal­kao yciejerzykanasy­beriiżołnierzjerzykmiałchwi­lowyje­litnieżytkap­ralna brzuchabóleap­li­kowałśnieżneku­le ku­linie przeżyłwal­ka o Życieo Życie jerzykajerzyka nana sy­beriisy­berii żołnierzżołnierz jerzykjerzyk miałmiał chwi­lowychwi­lowy je­litje­lit nieżytkap­ral na brzuchana brzucha bólebóle ap­li­kowałap­li­kował śnieżneśnieżne ku­le  ku­liku­li jerzykjerzyk nie przeżyłwal­ka o Życie jerzykao Życie jerzyka najerzyka na sy­beriina sy­berii żołnierzsy­berii żołnierz jerzykżołnierz jerzyk miałjerzyk miał chwi­lowymiał chwi­lowy je­litchwi­lowy je­lit nieżytkap­ral na brzucha bólena brzucha bóle ap­li­kowałbóle ap­li­kował śnieżneap­li­kował śnieżne ku­le  ku­li jerzykku­li jerzyk nie przeżył

Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży.Nar­ko­tyk to tyl­ko chwi­lowy antydepresant.Jeśli zaj­mu­je cię tyl­ko to, co wkładasz do brzucha, nie jes­teś wart więcej niż to, co wychodzi z two­jego brzucha.Wszys­tko, co do­tychczas przeżył zda­wało mu się upad­kiem, a miał już tak mało cza­su do podniesienia.Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę.Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.