Wal­ka z bar­barzyńskim ok­ru­cieństwem, nies­te­ty, to za­mysł skrzyd­la­tej mrówki.


wal­ka-z bar­barzyńskim-ok­ru­cieństwem-nies­te­ty-to za­mysł-skrzyd­­tej-mrówki
rené charwal­kaz bar­barzyńskimok­ru­cieństwemnies­te­tyto za­mysłskrzyd­la­tejmrówkiwal­ka z bar­barzyńskimz bar­barzyńskim ok­ru­cieństwemto za­mysł skrzyd­la­tejskrzyd­la­tej mrówkiwal­ka z bar­barzyńskim ok­ru­cieństwemto za­mysł skrzyd­la­tej mrówki

Toczyło ser­ce wal­ke z rozumem Skut­ki tej wal­ki odoczułam ciałem i duchem... -kate-em
toczyło-ser­-wal­ke-z rozumem-skut­ki-tej wal­ki-odoczułam-ciałem-i duchem
Jed­na re­woluc­ja niszczy drugą rewolucję Zro­zum – to tyl­ko wal­ka instytucji W imię tej wal­ki co pe­wien czas ponury Ruszają na pod­bo­je ar­mie ku­te w zbroje  -Kazik Staszewski
jed­na-re­woluc­ja-niszczy-drugą-rewolucję-zro­zum- to tyl­ko-wal­ka-instytucji-w-imię-tej wal­ki-co pe­wien-czas-ponury-ruszają
Po­mysł na coś może mieć każdy, lecz mądry po­mysł może mieć oso­ba, która myśli rozsądnie. -Chemicals
po­mysł-na coś-może-mieć-każdy-lecz-mądry-po­mysł-może-mieć-oso­ba-która-myśli-rozsądnie
Mój pokój na­zywasz fałszy­wym. Jed­nak nie ma nic bar­dziej fałszy­wego, niż po­mysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie by­li w sta­nie się zrozumieć. -Pain  -Masashi Kishimoto
mój-pokój-na­zywasz-fałszy­wym-jed­nak nie  nic-bar­dziej-fałszy­wego-ż-po­mysł-aby w tym-przeklętym-świecie-ludzie-by­li
Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę. -Aleksandra_Czarna
Życie-to ągła-wal­ka-o coś-dla-jed­nych-to będzie-wal­ka-o zdro­wie-miłość-czy-szczęście-dla-in­nych-wal­ka-o drugą-osobę