Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki.


walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
stefan kisielewskiwalkabezwiaryzwycięstwojestjedynąwalkączystąpremiiłapówkiwalka bezbez wiarywiary ww zwycięstwozwycięstwo jestjest jedynąjedyną walkąwalką czystąbez premiipremii ii łapówkiwalka bez wiarybez wiary wwiary w zwycięstwow zwycięstwo jestzwycięstwo jest jedynąjest jedyną walkąjedyną walką czystąbez premii ipremii i łapówkiwalka bez wiary wbez wiary w zwycięstwowiary w zwycięstwo jestw zwycięstwo jest jedynązwycięstwo jest jedyną walkąjest jedyną walką czystąbez premii i łapówkiwalka bez wiary w zwycięstwobez wiary w zwycięstwo jestwiary w zwycięstwo jest jedynąw zwycięstwo jest jedyną walkązwycięstwo jest jedyną walką czystą

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.śmier­telną chwałą się przyoblekli z bez­nadziejną walką ożenieni bo­gom woj­ny na żer rzuceni spoczy­wają na tym skraw­ku ziemi gdzie morze śpiewa im do snu Walka jest wychowawczynią wolności.Wiersze: to jest właśnie walka ze światem.Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia.