war­tośą-słowa-jest ­go-dotrzymanie 
blaisəwar­tościąsłowajest je­godotrzymanie war­tością słowasłowa jest je­gowar­tością słowa jest je­go

Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się. -Isokrates
mądrość-jest ­dyną-war­tośą-która-nie de­waluuje-ę
Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą. -Safona
uro­da-cie­szy-tyl­ko-oczy-dob­roć-jest war­tośą-trwałą
War­tością lub wa­lorem człowieka, zarówno jak wszys­tkich in­nych rzeczy, jest je­go ce­na, tj. to, co dają za użyt­ko­wanie je­go siły. -Thomas Hobbes
war­tośą-lub-wa­lorem-człowieka-zarówno-jak wszys­tkich-in­nych-rzeczy-jest ­go-­na-tj-to co dają-za użyt­ko­wanie-­go-ły
Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu