war­tośą-słowa-jest ­go-dotrzymanie 
blaisəwar­tościąsłowajest je­godotrzymanie war­tością słowasłowa jest je­gowar­tością słowa jest je­go

- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się.Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą.War­tością lub wa­lorem człowieka, zarówno jak wszys­tkich in­nych rzeczy, jest je­go ce­na, tj. to, co dają za użyt­ko­wanie je­go siły.Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.Ile war­te słowa, ty­le war­ta głowa.