War­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy.


war­tość-cze­goś-do­ceniamy-do­piero-wte­dy-kiedy-to stracimy
sylbirawar­tośćcze­gośdo­ceniamydo­pierowte­dykiedyto stracimywar­tość cze­goścze­goś do­ceniamydo­ceniamy do­pierodo­piero wte­dywte­dy kiedykiedy to stracimywar­tość cze­goś do­ceniamycze­goś do­ceniamy do­pierodo­ceniamy do­piero wte­dydo­piero wte­dy kiedywte­dy kiedy to stracimywar­tość cze­goś do­ceniamy do­pierocze­goś do­ceniamy do­piero wte­dydo­ceniamy do­piero wte­dy kiedydo­piero wte­dy kiedy to stracimywar­tość cze­goś do­ceniamy do­piero wte­dycze­goś do­ceniamy do­piero wte­dy kiedydo­ceniamy do­piero wte­dy kiedy to stracimy

Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada. -Stanisław Staszic
ta­lent-jest jak ka­wałek-szlachet­ne­go-ale-su­rowe­go-me­talu-do­piero-pil­na-pra­ca-go ob­ro­bi-i war­tość-mu wielką-nada
Nie do­ceniamy te­go, co ma­my. Do­piero, gdy coś stra­cimy, do­ceni­my te­go wartość. -Devin
nie-do­ceniamy-te­go-co ­my-do­piero gdy-coś-stra­cimy-do­ceni­my-te­go-wartość
Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić. -Mark Twain
smu­tek-jest ­mowys­tar­czal­ny-by od­czuć-jed­nak-pełną-war­tość-ra­doś-mu­sisz-mieć-ko­goś-by ę-ą-podzielić
Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach?  -szajbuss
kiedy-zro­zumiecie-że dro­gie-lo­ga-to nie dro­ga-do bo­ga-i kiedy-przes­­niecie-prze­liczać-jaką- war­tość-to co noszę