War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy.


war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
henryk elzenbergwar­tośćwal­kinie tkwiw szan­sachzwy­cięstwaspra­wyw imięktórej sięją podjęłoalew war­tościachtej sprawywar­tość wal­kiwal­ki nie tkwinie tkwi w szan­sachw szan­sach zwy­cięstwazwy­cięstwa spra­wyw imię której sięktórej się ją podjęłoale w war­tościachw war­tościach tej sprawywar­tość wal­ki nie tkwiwal­ki nie tkwi w szan­sachnie tkwi w szan­sach zwy­cięstwaw szan­sach zwy­cięstwa spra­wyw imię której się ją podjęłoale w war­tościach tej sprawywar­tość wal­ki nie tkwi w szan­sachwal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwanie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wywar­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwawal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy

Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy.- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.Dla tej sprawy jestem gotowy umrzeć. Ale, moi przyjaciele... Nie ma takiej sprawy, dla której byłbym gotowy zabić.