War­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystko.


war­to-­trze­gać-po­zytyw­ne-stro­ny-w naj­gor­szych-chwi­lach-zwątpienia-we wszystko
sprawdzsamwar­todos­trze­gaćpo­zytyw­nestro­nyw naj­gor­szychchwi­lachzwątpieniawe wszystkowar­to dos­trze­gaćdos­trze­gać po­zytyw­nepo­zytyw­ne stro­nystro­ny w naj­gor­szychw naj­gor­szych chwi­lachchwi­lach zwątpieniazwątpienia we wszystkowar­to dos­trze­gać po­zytyw­nedos­trze­gać po­zytyw­ne stro­nypo­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szychstro­ny w naj­gor­szych chwi­lachw naj­gor­szych chwi­lach zwątpieniachwi­lach zwątpienia we wszystkowar­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­nydos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szychpo­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lachstro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpieniaw naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystkowar­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szychdos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lachpo­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpieniastro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystko

Na­leży w so­bie dos­trzec po­zytyw­ne war­tości, bo na­wet w naj­gor­szym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go.Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem...Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze