War­to służyć każde­mu człowieko­wi i dla każde­go war­to się poświęcić.


war­to-służyć-każde­mu-człowieko­wi-i dla-każde­go-war­to ę-poświęć
stefan wyszyńskiwar­tosłużyćkażde­muczłowieko­wii dlakażde­gowar­to siępoświęcićwar­to służyćsłużyć każde­mukażde­mu człowieko­wiczłowieko­wi i dlai dla każde­gokażde­go war­to sięwar­to się poświęcićwar­to służyć każde­musłużyć każde­mu człowieko­wikażde­mu człowieko­wi i dlaczłowieko­wi i dla każde­goi dla każde­go war­to siękażde­go war­to się poświęcićwar­to służyć każde­mu człowieko­wisłużyć każde­mu człowieko­wi i dlakażde­mu człowieko­wi i dla każde­goczłowieko­wi i dla każde­go war­to sięi dla każde­go war­to się poświęcićwar­to służyć każde­mu człowieko­wi i dlasłużyć każde­mu człowieko­wi i dla każde­gokażde­mu człowieko­wi i dla każde­go war­to sięczłowieko­wi i dla każde­go war­to się poświęcić

Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia.Wie­dza jest naj­bar­dziej war­tościowym to­warem na świecie. Każde no­we od­kry­cie czy­ni nas bogatszymi.Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%.Cza­sem war­to poświęcić siebie, by po­tem przyglądać się ro­dości nieznajomego.Nie słowa, a czy­ny mogą nas pop­ra­wić... Każde głośne pos­ta­nowienie nie jest war­te ciche­go działania.Oczekiwanie Bezsensowne.. Nie war­te żad­ne­go zacho­du i wscho­du słońca.. Każde­go uśmie­chu, czy łzy.. Choć bez­cenne, nie war­te nic.. Ja tęsknię, on nie wraca.. Spi­rale. Widzę je, kiedy za­mykam oczy. Wspom­nienia kręcą się dookoła. Wy­mie­sza­ne daw­ne la­ta, jak i os­tatnie miesiące.. Myślicielka. Tak, to z całą pew­nością ja. Z sza­rej rzeczy­wis­tości, macham swo­jemu szczęśli­wemu od­bi­ciu, które jest w lep­szym miej­scu. 26.05.2011