War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć.


war­to-zro­bić-z siebie-ba­rana-żeby-ko­goś-rozśmieszyć
moon gwar­tozro­bićz siebieba­ranażebyko­gośrozśmieszyćwar­to zro­bićzro­bić z siebiez siebie ba­ranaba­rana żebyżeby ko­gośko­goś rozśmieszyćwar­to zro­bić z siebiezro­bić z siebie ba­ranaz siebie ba­rana żebyba­rana żeby ko­gośżeby ko­goś rozśmieszyćwar­to zro­bić z siebie ba­ranazro­bić z siebie ba­rana żebyz siebie ba­rana żeby ko­gośba­rana żeby ko­goś rozśmieszyćwar­to zro­bić z siebie ba­rana żebyzro­bić z siebie ba­rana żeby ko­gośz siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć

Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan.Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości.Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia.Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..I w którym momencie sięgnąć po żyletkę, by nie rozśmieszyć samego siebie?