War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy.


war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
aforystokratawar­tympoz­na­niajest tenczłowiekktóre­goim bliżejpoz­na­jemytymbar­dziejod­kry­wamyjak wciążgo jeszczemałoznamywar­tym poz­na­niapoz­na­nia jest tenjest ten człowiekktóre­go im bliżejim bliżej poz­na­jemytym bar­dziejbar­dziej od­kry­wamyod­kry­wamy jak wciążjak wciąż go jeszczego jeszcze małomało znamywar­tym poz­na­nia jest tenpoz­na­nia jest ten człowiekktóre­go im bliżej poz­na­jemytym bar­dziej od­kry­wamybar­dziej od­kry­wamy jak wciążod­kry­wamy jak wciąż go jeszczejak wciąż go jeszcze małogo jeszcze mało znamywar­tym poz­na­nia jest ten człowiektym bar­dziej od­kry­wamy jak wciążbar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszczeod­kry­wamy jak wciąż go jeszcze małojak wciąż go jeszcze mało znamytym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszczebar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze małood­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy

Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.Pośród uczuć ludzkich miłość jest tym, które bar­dziej aniżeli wszys­tkie in­ne poz­wa­la się kształtować.Im dłużej poz­wa­la się ko­biecie tęsknić, tym bar­dziej rośnie miłość.Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.