Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę iść za głosem swojego serca i intuicji.


wasz-czas-jest-ograniczony-więc-nie-marnujcie-go-na-życie-cudzym-życiem-nie-dajcie-ę-schwytać-w-pułapkę-dogmatu-która-oznacza-życie-według
jobs stevewaszczasjestograniczonywięcniemarnujciegonażyciecudzymżyciemniedajciesięschwytaćpułapkędogmatuktóraoznaczawedługwskazówekinnychludzipozwólciebyszumopiniizagłuszyłwaszwewnętrznygłosconajważniejszemiejcieodwagęiśćzagłosemswojegosercaintuicjiwasz czasczas jestjest ograniczonywięc nienie marnujciemarnujcie gogo nana życieżycie cudzymcudzym życiemnie dajciedajcie sięsię schwytaćschwytać ww pułapkępułapkę dogmatuktóra oznaczaoznacza życieżycie wedługwedług wskazówekwskazówek innychinnych ludzinie pozwólcieby szumszum opiniiopinii innychinnych zagłuszyłzagłuszył waszwasz wewnętrznywewnętrzny głosi coco najważniejszemiejcie odwagęodwagę iśćiść zaza głosemgłosem swojegoswojego sercaserca ii intuicjiwasz czas jestczas jest ograniczonywięc nie marnujcienie marnujcie gomarnujcie go nago na życiena życie cudzymżycie cudzym życiemnie dajcie siędajcie się schwytaćsię schwytać wschwytać w pułapkęw pułapkę dogmatuktóra oznacza życieoznacza życie wedługżycie według wskazówekwedług wskazówek innychwskazówek innych ludziby szum opiniiszum opinii innychopinii innych zagłuszyłinnych zagłuszył waszzagłuszył wasz wewnętrznywasz wewnętrzny głosi co najważniejszemiejcie odwagę iśćodwagę iść zaiść za głosemza głosem swojegogłosem swojego sercaswojego serca iserca i intuicji

‎Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.Potrafię współczuć cudzym bólom, ale nie przyjemnościom. Jest coś dziwnie nudnego w szczęściu innych ludzi.Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.Każdy człowiek posiada własne poglądy na życie, które nie zawsze muszą się zgadzać z poglądami innych ludzi.