Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki.


wbrew-twier­dze­niom-pew­nych-szar­­tanów-i sza­manów-zdol­noś-ar­tystyczne-wca­-nie są dru­gorzędny­mi-cecha­mi-płciowy­mi
władimir nabokowwbrewtwier­dze­niompew­nychszar­la­tanówi sza­manówzdol­nościar­tystycznewca­lenie są dru­gorzędny­micecha­mipłciowy­miwręczprze­ciw­nieseksjest za­led­wiesłużkąsztukiwbrew twier­dze­niomtwier­dze­niom pew­nychpew­nych szar­la­tanówszar­la­tanów i sza­manówzdol­ności ar­tystycznear­tystyczne wca­lewca­le nie są dru­gorzędny­minie są dru­gorzędny­mi cecha­micecha­mi płciowy­miwręcz prze­ciw­nieseks jest za­led­wiejest za­led­wie służkąsłużką sztukiwbrew twier­dze­niom pew­nychtwier­dze­niom pew­nych szar­la­tanówpew­nych szar­la­tanów i sza­manówzdol­ności ar­tystyczne wca­lear­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­miwca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­minie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­miseks jest za­led­wie służkąjest za­led­wie służką sztuki

To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów.Za­nim ot­worzysz us­ta, zas­tanów się dobrze... Czy aby na­pew­no to co masz do po­wie­dze­nia zos­ta­nie zrozumiane. Ludzie niezaw­sze są w sta­nie ogarnąć to co czujemy. Szuf­ladkują pew­ne fak­ty do ka­tego­rii przewinień, nie wy­biegając na bieżąco po­za ra­my schematu. Sche­matu, który nie jest uniwersalny...Wca­le nie twier­dzę, że po śmier­ci nic nie ma. Jest pa­mięć o zmarłych, a świat da­lej istnieje.Oz­naką in­te­ligen­cji naj­wyższej kla­sy jest zdol­ność do uz­na­wania dwóch prze­ciw­staw­nych idei jednocześnie.Niet­rudno wyob­ra­zić so­bie wszys­tkie przedziw­ne skut­ki, ja­kie pot­ra­fią wy­wołać mo­ce wyob­raźni i niezachwianej uf­ności, zwłaszcza kiedy ok­reślają sto­sunek między leczącym a leczo­nym. Uz­dro­wienia przy­pisy­wane wpływo­wi pew­nych re­lik­wii są w is­to­cie za­led­wie dziełem in­spi­rowa­nej ni­mi wyob­raźni i uf­nej wiary. Znachorzy i fi­lozo­fowie wiedzą dob­rze, że gdy­by kos­teczki świętych za­mienić na zu­pełnie in­ne, cho­ry zaz­na jed­na­kowo dob­roczyn­nych działań, póki wie­rzyć będzie, iż chodzi o naj­praw­dziw­szą relikwię.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności