Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy.


wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
anne frankwbrewwszys­tkiemuwierzęjeszczeże ludziesą w głębiser­canap­rawdędobrzywbrew wszys­tkiemuwszys­tkiemu wierzęwierzę jeszczeże ludzie są w głębisą w głębi ser­caser­ca nap­rawdęnap­rawdę dobrzywbrew wszys­tkiemu wierzęwszys­tkiemu wierzę jeszczeże ludzie są w głębi ser­casą w głębi ser­ca nap­rawdęser­ca nap­rawdę dobrzywbrew wszys­tkiemu wierzę jeszczeże ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdęsą w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzyże ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy

Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy.a ja będę się uśmie­chać wbrew wszys­tkiemu ! Wszys­cy ludzie po­win­ni mieć ro­zum, ser­ce i ener­gię, tyl­ko - nie za dużo ro­zumu, nie za dużo ser­ca, nie za wiele ener­gii... Bo co in­ne­go jest ustępo­wanie wszys­tkiemu i wszys­tkim, a co in­ne­go - narzu­canie swo­je oso­bis­tości. Co in­ne­go śla­mazar­na bier­ność, a co in­ne­go nieuz­na­wanie żad­nych praw po­za swoimi in­te­resa­mi czy kaprysami.Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Wszys­cy kiedyś um­rze­my, ale nie wszys­cy tak nap­rawde żyją...