Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula.


wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
cesare marchiwca­lenie jest łat­wo sięśmiaćpłakać jest o wielełat­wiej– wys­tar­czyjed­nacebulawca­le nie jest łat­wo sięnie jest łat­wo się śmiaćpłakać jest o wiele łat­wiejłat­wiej – wys­tar­czy– wys­tar­czy jed­najed­na cebulawca­le nie jest łat­wo się śmiaćpłakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czyłat­wiej – wys­tar­czy jed­na– wys­tar­czy jed­na cebulapłakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­nałat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebulapłakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula

Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest.Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.Życie jest łat­wiej­sze, niż się wy­daje. Wys­tar­czy godzić się z tym, co jest nie do przyjęcia, oby­wać się bez te­go, co niezbędne i zno­sić rzeczy nie do zniesienia.Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać.Nieśmier­telność jest bar­dzo łat­wa do osiągnięcia. Wys­tar­czy nie umierać.Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku.