Wca­le nie miałam za­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kać aż się utopie 


wca­-nie miałam-za­miaru-sie­dzieć-na dnie-i cze­kać-aż ę-utopie 
meg cabotwca­lenie miałamza­miarusie­dziećna dniei cze­kaćaż sięutopie wca­le nie miałamnie miałam za­miaruza­miaru sie­dziećsie­dzieć na dniena dnie i cze­kaći cze­kać aż sięaż się utopie wca­le nie miałam za­miarunie miałam za­miaru sie­dziećza­miaru sie­dzieć na dniesie­dzieć na dnie i cze­kaćna dnie i cze­kać aż sięi cze­kać aż się utopie wca­le nie miałam za­miaru sie­dziećnie miałam za­miaru sie­dzieć na dnieza­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kaćsie­dzieć na dnie i cze­kać aż sięna dnie i cze­kać aż się utopie wca­le nie miałam za­miaru sie­dzieć na dnienie miałam za­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kaćza­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kać aż sięsie­dzieć na dnie i cze­kać aż się utopie 

choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem to, cze­go się pragnęło, nie jest to wca­le tym, cze­go się chciało.Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.Za­kochałeś się, pos­ta­raj się po­wie­dzieć jak naj­szyb­ciej, nie ma cza­su cze­kać ! Jeżeli była do­rośniętą in­te­lek­tual­nie ko­bietą naj­wyżej Ci odmówi, lecz będziesz wie­dział, ze zro­biłeś to co mogłeś.Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham...