Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz! 


wca­-nie płaczę-nie-to nie łza-krę ę-w oku-nie-nie płaczę-tyl­ko-w tym-życiu- żyć-nie potrafię-ma­mo-ja nie płaczę
whiterosewca­lenie płaczęnieto nie łzakręci sięw okunienie płaczętyl­kow tymżyciu żyćnie potrafięma­moja nie płaczęprzyrze­kamże to tyl­kopap­rochw okua m o  płacz wca­le nie płaczęnie to nie łzato nie łza kręci siękręci się w okuw oku nietyl­ko w tymw tym życiu żyć nie potrafięże to tyl­ko pap­rochpap­roch w okunie to nie łza kręci sięto nie łza kręci się w okukręci się w oku nietyl­ko w tym życiuże to tyl­ko pap­roch w oku

Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze...Płacze dzien­nie całe noce. Już są mok­re wszys­tkie koce. Płaczę ciągle i nic nie dają. Łzy, które jak deszcz z ciekają. Ból jest tak wiel­ki, że nie z łagodzony. Roz­wa­la się w ser­cu na wszys­tkie strony. I kłuje i du­si i męczy nieznośnie. Trze­ba pocze­kać aż op­ty­mizm urośnie. Lecz on nie ma w pla­nach rosnąć wcale. Zgniję w tym gównie i w piek­le się spale..kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać.