Wca­le nie twier­dzę, że po śmier­ci nic nie ma. Jest pa­mięć o zmarłych, a świat da­lej istnieje.


wca­-nie twier­dzę-że po śmier­-nic-nie -jest pa­mięć-o zmarłych-a świat-da­lej-istnieje
mateusz piecki schizoidalnywca­lenie twier­dzęże po śmier­cinicnie majest pa­mięćo zmarłycha światda­lejistniejewca­le nie twier­dzęże po śmier­ci nicnic nie majest pa­mięć o zmarłycha świat da­lejda­lej istniejeże po śmier­ci nic nie maa świat da­lej istnieje

Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki.Liczba jed­nostek opo­wiadających się za ja­kimś twier­dze­niem nie de­cydu­je o je­go słuszności.Tyl­ko dzięki te­mu,że ludzie nie mają tej mo­cy szkodze­nia in­nym,jaką by mieć chcieli ,świat jeszcze istnieje.Tylko dzięki temu, że ludzie nie mają tej mocy szkodzenia innym, jaką by mieć chcieli, świat jeszcze istnieje.Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu.Przeszkodzić ko­muś w śmier­ci wca­le nie znaczy wrócić go życiu.