Wciąż była za­kocha­na, może na­wet jeszcze bar­dziej. Mi­mo że wszys­tko pog­rze­bała, ser­ce nie umiało zre­zyg­no­wać z uczu­cia i uk­ryło je głębo­ko. Wbrew so­bie była ska­zana na to, by kochać już na zawsze.


wciąż-była-za­kocha­na-może-na­wet-jeszcze-bar­dziej-mi­mo że wszys­tko-pog­rze­bała-ser­-nie umiało-zre­zyg­no­wać
Ángela becerrawciążbyłaza­kocha­namożena­wetjeszczebar­dziejmi­mo że wszys­tkopog­rze­bałaser­cenie umiałozre­zyg­no­waćz uczu­ciai uk­ryłoje głębo­kowbrew so­bieska­zanana toby kochaćjużna zawszewciąż byłabyła za­kocha­namoże na­wetna­wet jeszczejeszcze bar­dziejmi­mo że wszys­tko pog­rze­bałaser­ce nie umiałonie umiało zre­zyg­no­waćzre­zyg­no­wać z uczu­ciaz uczu­cia i uk­ryłoi uk­ryło je głębo­kowbrew so­bie byłabyła ska­zanaska­zana na toby kochać jużjuż na zawszewciąż była za­kocha­namoże na­wet jeszczena­wet jeszcze bar­dziejser­ce nie umiało zre­zyg­no­waćnie umiało zre­zyg­no­wać z uczu­ciazre­zyg­no­wać z uczu­cia i uk­ryłoz uczu­cia i uk­ryło je głębo­kowbrew so­bie była ska­zanabyła ska­zana na toby kochać już na zawsze

Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509
szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia