Wciąż otacza­li ją urodzi­wi ludzie, ale naj­częściej w ich oczach widziała pus­tkę. Doszła do wnios­ku, że nie można być pięknym, jeśli nie ma się pięknych oczu.


wciąż-otacza­li-ją urodzi­wi-ludzie-ale-naj­częściej-w ich-oczach-widziała-pus­tkę-doszła do wnios­ku-że nie można-być-pięknym
jeffery deaverwciążotacza­liją urodzi­wiludziealenaj­częściejw ichoczachwidziałapus­tkędoszła do wnios­kuże nie możnabyćpięknymjeślinie ma siępięknychoczuwciąż otacza­liotacza­li ją urodzi­wiją urodzi­wi ludzieale naj­częściejnaj­częściej w ichw ich oczachoczach widziaławidziała pus­tkęże nie można byćbyć pięknymjeśli nie ma sięnie ma się pięknychpięknych oczuwciąż otacza­li ją urodzi­wiotacza­li ją urodzi­wi ludzieale naj­częściej w ichnaj­częściej w ich oczachw ich oczach widziałaoczach widziała pus­tkęże nie można być pięknymjeśli nie ma się pięknychnie ma się pięknych oczu

Kiedy wychodzi do mo­jego do­mu , a ja wiem , że nie jest mój , zwie­rza mi się - czu­je ból .Kiedy go opuszcza - czu­je pus­tkę , ale gdy go nie widzę - czu­je i ból i pus­tkę ... - Mam nadzieje , że kiedyś mi przejdzie Biegnąc, nic nie ro­bię, tyl­ko biegnę. Za­sad­niczo biegnę w pus­tce. In­ny­mi słowy, biegnę po to, żeby osiągnąć pus­tkę. Ale jak można się spodziewać, w ta­kiej pus­tce myśli kryją się na­tural­nie. To oczy­wis­te. W ludzkim umyśle nie może is­tnieć całko­wita pus­tka. Emoc­je ludzkie nie są wys­tar­czająco sil­ne ani zin­tegro­wane, żeby dać so­bie radę z praw­dziwą nicością.Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości.Jeśli nap­rawdę kocha­my, nie umiemy żyć bez naj­bliższych. Nie wy­bierając miłości, krzyw­dzi­my siebie, ska­zuje­my na emoc­jo­nalną pus­tkę i by­cie nieszczęśliwymi...Zapracowani Sy­cimy wciąż pus­tkę kont Umy­ka życie Ko­biety mają przy­naj­mniej stro­je. Ale czym mogą przyk­ryć swą pus­tkę mężczyźni?