Wciąż udo­wad­niaj, że to Ty bar­dziej kochasz.


wciąż-udo­wad­niaj-że to ty bar­dziej-kochasz
małgorzata stolarskawciążudo­wad­niajże to ty bar­dziejkochaszwciąż udo­wad­niajże to ty bar­dziej kochasz

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Miłości nie udo­wad­nia się słowami.Po czym poz­nać że to ko­niec? Może po tym, że bar­dziej kochasz wspom­nienia niż osobę stojącą obok? Ce­lem ludzkiego życia nig­dy nie po­win­no być udo­wad­nianie ko­muś, że bez niego jes­teśmy szczęśliwsi.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...