Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...


wciaz-za­daje-so­bie-pytanie-co-ro­bie-zle-prze­ciez-tyl­ko-kocham-i kocha­na-chce-byc-dlacze­go-zaw­sze-wychodze-na najgorsza-juz
darkhopewciazza­dajeso­biepytaniecoro­biezleprze­cieztyl­kokochami kocha­nachcebycdlacze­gozaw­szewychodzena najgorszajuzmi sienie chcegas­niemo­janadziejapo­wolitra­cewiarei sileabyzycjak zaw­szeprag­ne­lambyzycdlaciebiei dlaumrzecnig­dynie ocze­kiwa­lamnicw zamianproczuczu­ciataksil­ne­gojak mojetwychra­mionnajbezpieczniejszchalekiedyod­da­lamci swo­jeser­ce ca­lasiebiedoszczetnietywieszze zaw­szebedebedewieszwciaz za­dajeza­daje so­bieso­bie pytaniepytanie coco ro­bieprze­ciez tyl­kotyl­ko kochamkocham i kocha­nai kocha­na chcechce bycdlacze­go zaw­szezaw­sze wychodzewychodze na najgorszajuz mi siemi sie nie chcenie chce gas­niegas­nie mo­jamo­ja nadziejatra­ce wiarewiare i sileaby zycjak zaw­sze prag­ne­lamprag­ne­lambyby zyczyc dladla ciebieciebie i dlai dla ciebieciebie umrzecumrzec nig­dynig­dy nie ocze­kiwa­lamnie ocze­kiwa­lam nicnic w zamianprocz uczu­ciauczu­cia taktak sil­ne­gosil­ne­go jak mojejak moje ii twychtwych ra­mionale kiedykiedy od­da­lamod­da­lam ci swo­jeci swo­je ser­ce ca­la siebiesiebie doszczetniety wieszze zaw­sze bedei bedety wieszwciaz za­daje so­bieza­daje so­bie pytanieso­bie pytanie copytanie co ro­bieprze­ciez tyl­ko kochamtyl­ko kocham i kocha­nakocham i kocha­na chcei kocha­na chce bycdlacze­go zaw­sze wychodzezaw­sze wychodze na najgorszajuz mi sie nie chcemi sie nie chce gas­nienie chce gas­nie mo­jagas­nie mo­ja nadziejatra­ce wiare i silejak zaw­sze prag­ne­lamby zycby zyc dlazyc dla ciebiedla ciebie i dlaciebie i dla ciebiei dla ciebie umrzecciebie umrzec nig­dyumrzec nig­dy nie ocze­kiwa­lamnig­dy nie ocze­kiwa­lam nicnie ocze­kiwa­lam nic w zamianprocz uczu­cia takuczu­cia tak sil­ne­gotak sil­ne­go jak mojesil­ne­go jak moje ijak moje i twychi twych ra­mionale kiedy od­da­lamkiedy od­da­lam ci swo­jeod­da­lam ci swo­je ser­ce ca­la siebie doszczetnie

'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi * Wiesz prze­cież dob­rze, że mo­je ser­ce zaw­sze na­leżało do ciebie. Os­trzyłaś so­bie na nim zęby.