Wczesne wstawanie i wczesne chodzenie spać czyni mężczyznę zdrowym, bogatym i nieboszczykiem.


wczesne-wstawanie-i-wczesne-chodzenie-spać-czyni-mężczyznę-zdrowym-bogatym-i-nieboszczykiem
james thurberwczesnewstawaniewczesnechodzeniespaćczynimężczyznęzdrowymbogatymnieboszczykiemwczesne wstawaniewstawanie ii wczesnewczesne chodzeniechodzenie spaćspać czyniczyni mężczyznęmężczyznę zdrowymbogatym ii nieboszczykiemwczesne wstawanie iwstawanie i wczesnei wczesne chodzeniewczesne chodzenie spaćchodzenie spać czynispać czyni mężczyznęczyni mężczyznę zdrowymbogatym i nieboszczykiemwczesne wstawanie i wczesnewstawanie i wczesne chodzeniei wczesne chodzenie spaćwczesne chodzenie spać czynichodzenie spać czyni mężczyznęspać czyni mężczyznę zdrowymwczesne wstawanie i wczesne chodzeniewstawanie i wczesne chodzenie spaći wczesne chodzenie spać czyniwczesne chodzenie spać czyni mężczyznęchodzenie spać czyni mężczyznę zdrowym

Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności.Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym.Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba.Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość.Miłość czyni mężczyznę ślepym, a zaostrza wzrok kobiety.Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach.