Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane 


wczo­raj-to już-historia-jut­ro-to wiel­ka-tajemnica-a-dziś-dziś-to dar-losu-usłyszane 
daruwczo­rajto jużhistoriajut­roto wiel­katajemnicadziśdziśto darlosuusłyszane wczo­raj to jużto już historiahistoria jut­rojut­ro to wiel­kato wiel­ka tajemnicadziś to darto dar losulosu ______________________________________________________________ usłyszane wczo­raj to już historiato już historia jut­rohistoria jut­ro to wiel­kajut­ro to wiel­ka tajemnicatajemnica a dziśdziś to dar losuto dar losu _______________________________losu _______________________________ usłyszane wczo­raj to już historia jut­roto już historia jut­ro to wiel­kahistoria jut­ro to wiel­ka tajemnicato wiel­ka tajemnica a dziśdziś to dar losu _______________________________to dar losu _______________________________ usłyszane wczo­raj to już historia jut­ro to wiel­kato już historia jut­ro to wiel­ka tajemnicajut­ro to wiel­ka tajemnica a dziśdziś to dar losu _______________________________ usłyszane 

Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje.Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi.Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni.A dziś Cię kocham o całe wczo­raj mocniej.