Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii.


wdzięk-jest-promieniowaniem-wewnętrznej-harmonii
marie von ebner - eschenbachwdziękjestpromieniowaniemwewnętrznejharmoniiwdzięk jestjest promieniowaniempromieniowaniem wewnętrznejwewnętrznej harmoniiwdzięk jest promieniowaniemjest promieniowaniem wewnętrznejpromieniowaniem wewnętrznej harmoniiwdzięk jest promieniowaniem wewnętrznejjest promieniowaniem wewnętrznej harmoniiwdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii

Nie na­leży się zbyt­nio przej­mo­wać oce­nami naszych poczy­nań. Każdy z nas mu­si być sędzią włas­ne­go is­tnienia. Prze­jawem od­po­wie­dzial­ności jest więc po­dej­mo­wanie de­cyz­ji, które spra­wią, że będziemy lu­bić siebie, mieć poczu­cie wewnętrznej harmonii.Wdzięk, to coś ta­kiego, co budzi u ob­cych ludzi na­tychmias­tową sym­pa­tię i zaufa­nie, nieza­leżnie od te­go, co ten roz­taczający wdzięk człowiek knuje.Sława jest promieniowaniem piękności.W uprzejmości jest wdzięk i korzyść.W uprzejmości jest wdzięk, i korzyść.Niezrównany jest wdzięk dzieci, dopóki nie nauczą się tańczyć!