Wdzięk - to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych.


wdzięk-to-co-w-innych-czyni-nas-jeszcze-bardziej-zadowolonych-z-nas-samych
henri frederic amielwdzięktocoinnychczyninasjeszczebardziejzadowolonychsamychwdziękco ww innychinnych czyniczyni nasnas jeszczejeszcze bardziejbardziej zadowolonychzadowolonych zz nasnas samychco w innychw innych czyniinnych czyni nasczyni nas jeszczenas jeszcze bardziejjeszcze bardziej zadowolonychbardziej zadowolonych zzadowolonych z nasz nas samychco w innych czyniw innych czyni nasinnych czyni nas jeszczeczyni nas jeszcze bardziejnas jeszcze bardziej zadowolonychjeszcze bardziej zadowolonych zbardziej zadowolonych z naszadowolonych z nas samychco w innych czyni nasw innych czyni nas jeszczeinnych czyni nas jeszcze bardziejczyni nas jeszcze bardziej zadowolonychnas jeszcze bardziej zadowolonych zjeszcze bardziej zadowolonych z nasbardziej zadowolonych z nas samych

Wdzięk – to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych.Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Starość nie czyni nas zdziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci.Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość – od innych.Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość - od innych.Miłość jest najkrótszą drogą do nas samych i do innych ludzi.