We włas­nym świecie Za­gubiony jes­tem ja Szu­kam ra­ju tam 


we włas­nym-świecie-za­gubiony-jes­tem-ja-szu­kam-ra­ju-tam 
matijahwe włas­nymświecieza­gubionyjes­temjaszu­kamra­jutam we włas­nym świecieświecie za­gubionyza­gubiony jes­temjes­tem jaja szu­kamszu­kam ra­jura­ju tam we włas­nym świecie za­gubionyświecie za­gubiony jes­temza­gubiony jes­tem jajes­tem ja szu­kamja szu­kam ra­juszu­kam ra­ju tam we włas­nym świecie za­gubiony jes­temświecie za­gubiony jes­tem jaza­gubiony jes­tem ja szu­kamjes­tem ja szu­kam ra­juja szu­kam ra­ju tam we włas­nym świecie za­gubiony jes­tem jaświecie za­gubiony jes­tem ja szu­kamza­gubiony jes­tem ja szu­kam ra­jujes­tem ja szu­kam ra­ju tam 

Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself? Trzeźwo pat­rzę na życie szu­kając niuansów na swo­jej drodze mlecznej Wy­palam się jak gwiazdy w godzi­nach szczytu marzące o tra­wie w zubrowce Ogar­niam niebo te­les­ko­pem wrażeń zwiększając siłę odczuć szu­kam tam pun­ktu by na nim oszalec gdyż jes­tem zbyt normalna Jes­tem wiatr sze­leszczący w liściach, jes­tem liść za­gubiony w wichurze.Żyję we włas­nym małym świecie. Mają do niego wstęp tyl­ko naj­bliżsi przyjaciele. Dob­rze jest nam tam, bo jes­teśmy razem Ta­ki świat to is­tny skarb.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Szu­kam Cię w każdym cen­ty­met­rze mo­jego łóżka...al­bo jes­tem śle­pa, al­bo niekochana.