We wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nić, żeby do końca działo się, co da­je spełnienie. A nie uda­wać, że końca nie ma.


we wszys­tkim-jest prze­mija­nie-i trze­ba-go­ć-żeby-do końca-działo-ę-co da­-spełnienie-a nie uda­wać-że końca-nie 
tkaczu32we wszys­tkimjest prze­mija­niei trze­bago­nićżebydo końcadziałosięco da­jespełnieniea nie uda­waćże końcanie mawe wszys­tkim jest prze­mija­niejest prze­mija­nie i trze­bai trze­ba go­nićżeby do końcado końca działodziało sięco da­je spełnienieże końca nie mawe wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­bajest prze­mija­nie i trze­ba go­nićżeby do końca działodo końca działo sięwe wszys­tkim jest prze­mija­nie i trze­ba go­nićżeby do końca działo się

To ona, Two­ja samotność, Jej ad­res ty je­den znasz. Zos­ta­nie z tobą Do końca. Jest wszystkim, Wszys­tkim co masz.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca.Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc.Z życiem jest jak z go­towa­niem – we wszys­tkim trze­ba sta­rać się zacho­wać od­po­wied­nie proporcje. A i tak większość mu­simy ro­bić „na oko”, bo nikt nie dał nam przepisu.Chyba najwięcej sensu ma przedostatnia chwila. Jest najprężniejsza. Najwspanialsza. Bo ostatnia, spełnienie jest zarazem początkiem końca.