We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć.


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
kbmarswe­getac­jaut­ra­tawszel­kichmożli­wościżyciaw ocze­kiwa­niuna śmierćwe­getac­ja ut­ra­taut­ra­ta wszel­kichwszel­kich możli­wościmożli­wości życiażycia w ocze­kiwa­niuw ocze­kiwa­niu na śmierćwe­getac­ja ut­ra­ta wszel­kichut­ra­ta wszel­kich możli­wościwszel­kich możli­wości życiamożli­wości życia w ocze­kiwa­niużycia w ocze­kiwa­niu na śmierćwe­getac­ja ut­ra­ta wszel­kich możli­wościut­ra­ta wszel­kich możli­wości życiawszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niumożli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierćwe­getac­ja ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życiaut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niuwszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć

We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opi­niodaw­cy karaczan19: jes­tem bo­gata w uśmie­chy i łzy ocze­kiwa­nie pod gwiazdami na odgłos kroków bo­gata w smut­ki i ser­ca porywy gdy skra­dając się zak­ry­wasz mi oczy w ocze­kiwa­niu jest ja­kaś tortura na którą wy­rażam zgodę ja­kaś ra­dość za­par­ty dech perły łez roz­pacz dreszcze Ocze­kiwa­nie na szczęście jest mo­torem życia ludzkiego.Cy­wili­zac­ja na wszel­kie możli­we spo­soby kształtu­je oso­bowości. Po to tyl­ko, by je po­tem wszel­ki­mi możli­wymi spo­soba­mi zwal­czać i pognębić.