We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opi­niodaw­cy karaczan19:


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć-~~-in­fo-dla-opi­niodaw­cy-karaczan19-jak­byś-miał
kbmarswe­getac­jaut­ra­tawszel­kichmożli­wościżyciaw ocze­kiwa­niuna śmierć~~in­fodlaopi­niodaw­cykaraczan19jak­byśmiałko­legoko­gośw rodzi­niecze­goto­bienie życzęktona twoichoczachz każdymdniemgaśnieumierabyś pow­strzy­mał sięwte­dyod ko­men­tarzaplujące­goja­dempozdrawiam we­getac­ja ut­ra­taut­ra­ta wszel­kichwszel­kich możli­wościmożli­wości życiażycia w ocze­kiwa­niuw ocze­kiwa­niu na śmierć~~ in­foin­fo dladla opi­niodaw­cyopi­niodaw­cy karaczan19jak­byś miałmiał ko­legoko­lego ko­gośko­goś w rodzi­niecze­go to­bieto­bie nie życzękto na twoichna twoich oczachoczach z każdymz każdym dniemdniem gaśniegaśnie (umiera)(umiera) byś pow­strzy­mał siębyś pow­strzy­mał się wte­dywte­dy od ko­men­tarzaod ko­men­tarza plujące­goplujące­go ja­demwe­getac­ja ut­ra­ta wszel­kichut­ra­ta wszel­kich możli­wościwszel­kich możli­wości życiamożli­wości życia w ocze­kiwa­niużycia w ocze­kiwa­niu na śmierć~~ in­fo dlain­fo dla opi­niodaw­cydla opi­niodaw­cy karaczan19jak­byś miał ko­legomiał ko­lego ko­gośko­lego ko­goś w rodzi­niecze­go to­bie nie życzękto na twoich oczachna twoich oczach z każdymoczach z każdym dniemz każdym dniem gaśniedniem gaśnie (umiera)gaśnie (umiera) byś pow­strzy­mał się(umiera) byś pow­strzy­mał się wte­dybyś pow­strzy­mał się wte­dy od ko­men­tarzawte­dy od ko­men­tarza plujące­good ko­men­tarza plujące­go ja­dem

We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć.Hu­manis­ta: wspa­niale jest pi­sać groteski! Ścisłowiec: dlaczego? Hu­manis­ta: ty­leż możli­wości daje! Ścisłowiec: wciąż nie ro­zumiem,co w nich niezwykłego... Po­limat: ko­lego! Po­myśl przez chwilę o liczbach rzeczywistych.... Ścisłowiec: no, myślę... Po­limat: ...a te­raz zespolonych. Ścisłowiec: jej! Niesamowite! Po­limat: pow­strzy­majże swój en­tuzjazm! To do­piero fantastyka! Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.jak to możli­we, że jes­teś moim naj­większym szczęściem i naj­większym bólem jed­nocześnie? Jed­noczes­nie budzisz mnie do życia i za­bijasz, da­jesz siły i je od­bierasz... Mo­tywu­jesz i pow­strzy­mujesz... Kocham Cię i wręcz nie znoszę... ale wciąż nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie...