We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców:


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć-~~-in­fo-dla-opiniodawców-jak-byś-miała-ko­goś
kbmarswe­getac­jaut­ra­tawszel­kichmożli­wościżyciaw ocze­kiwa­niuna śmierć~~in­fodlaopiniodawcówjakbyśmiałako­gośw rodzi­niecze­goto­bienie życzęktona twoichoczachz każdymdniemgaśnieumierabyś pow­strzy­mała sięwte­dyod ko­men­tarzapozdrawiam we­getac­ja ut­ra­taut­ra­ta wszel­kichwszel­kich możli­wościmożli­wości życiażycia w ocze­kiwa­niuw ocze­kiwa­niu na śmierć~~ in­foin­fo dladla opiniodawcówjak byśbyś miał(a)miał(a) ko­gośko­goś w rodzi­niecze­go to­bieto­bie nie życzękto na twoichna twoich oczachoczach z każdymz każdym dniemdniem gaśniegaśnie (umiera)(umiera) byś pow­strzy­mał(a) siębyś pow­strzy­mał(a) się wte­dywte­dy od ko­men­tarzawe­getac­ja ut­ra­ta wszel­kichut­ra­ta wszel­kich możli­wościwszel­kich możli­wości życiamożli­wości życia w ocze­kiwa­niużycia w ocze­kiwa­niu na śmierć~~ in­fo dlain­fo dla opiniodawcówjak byś miał(a)byś miał(a) ko­gośmiał(a) ko­goś w rodzi­niecze­go to­bie nie życzękto na twoich oczachna twoich oczach z każdymoczach z każdym dniemz każdym dniem gaśniedniem gaśnie (umiera)gaśnie (umiera) byś pow­strzy­mał(a) się(umiera) byś pow­strzy­mał(a) się wte­dybyś pow­strzy­mał(a) się wte­dy od ko­men­tarza

We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars
we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj?  -NightHuntress
gdy­byś-miał-już-nig­dy-nie zo­baczyć-jut­ra-co byś-zro­bił-dzisiaj