We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców:


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć-~~-in­fo-dla-opiniodawców-jak-byś-miała-ko­goś
kbmarswe­getac­jaut­ra­tawszel­kichmożli­wościżyciaw ocze­kiwa­niuna śmierć~~in­fodlaopiniodawcówjakbyśmiałako­gośw rodzi­niecze­goto­bienie życzęktona twoichoczachz każdymdniemgaśnieumierabyś pow­strzy­mała sięwte­dyod ko­men­tarzaplujące­goja­dempozdrawiam we­getac­ja ut­ra­taut­ra­ta wszel­kichwszel­kich możli­wościmożli­wości życiażycia w ocze­kiwa­niuw ocze­kiwa­niu na śmierć~~ in­foin­fo dladla opiniodawcówjak byśbyś miał(a)miał(a) ko­gośko­goś w rodzi­niecze­go to­bieto­bie nie życzękto na twoichna twoich oczachoczach z każdymz każdym dniemdniem gaśniegaśnie (umiera)(umiera) byś pow­strzy­mał(a) siębyś pow­strzy­mał(a) się wte­dywte­dy od ko­men­tarzaod ko­men­tarza plujące­goplujące­go ja­demwe­getac­ja ut­ra­ta wszel­kichut­ra­ta wszel­kich możli­wościwszel­kich możli­wości życiamożli­wości życia w ocze­kiwa­niużycia w ocze­kiwa­niu na śmierć~~ in­fo dlain­fo dla opiniodawcówjak byś miał(a)byś miał(a) ko­gośmiał(a) ko­goś w rodzi­niecze­go to­bie nie życzękto na twoich oczachna twoich oczach z każdymoczach z każdym dniemz każdym dniem gaśniedniem gaśnie (umiera)gaśnie (umiera) byś pow­strzy­mał(a) się(umiera) byś pow­strzy­mał(a) się wte­dybyś pow­strzy­mał(a) się wte­dy od ko­men­tarzawte­dy od ko­men­tarza plujące­good ko­men­tarza plujące­go ja­dem

We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opiniodawców: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. ~~ In­fo dla opi­niodaw­cy karaczan19: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć.Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.jak to możli­we, że jes­teś moim naj­większym szczęściem i naj­większym bólem jed­nocześnie? Jed­noczes­nie budzisz mnie do życia i za­bijasz, da­jesz siły i je od­bierasz... Mo­tywu­jesz i pow­strzy­mujesz... Kocham Cię i wręcz nie znoszę... ale wciąż nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie...Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj?