We­nec­ja i Pol­ska to dwa kra­je szczególne, w których pojęcie szlachec­twa z urodze­nia dop­ro­wadzo­no w tym cza­sie do naj­wyższej, a naj­bar­dziej śmie­sznej krańcowości.


we­nec­ja-i pol­ska-to dwa-kra­-szczególne-w których-pojęcie-szlachec­twa-z urodze­nia-dop­ro­wadzo­no-w tym-cza­sie
daniel defoewe­nec­jai pol­skato dwakra­jeszczególnew którychpojęcieszlachec­twaz urodze­niadop­ro­wadzo­now tymcza­siedo naj­wyższeja naj­bar­dziejśmie­sznejkrańcowościwe­nec­ja i pol­skai pol­ska to dwato dwa kra­jekra­je szczególnew których pojęciepojęcie szlachec­twaszlachec­twa z urodze­niaz urodze­nia dop­ro­wadzo­nodop­ro­wadzo­no w tymw tym cza­siecza­sie do naj­wyższeja naj­bar­dziej śmie­sznejśmie­sznej krańcowościwe­nec­ja i pol­ska to dwai pol­ska to dwa kra­jeto dwa kra­je szczególnew których pojęcie szlachec­twapojęcie szlachec­twa z urodze­niaszlachec­twa z urodze­nia dop­ro­wadzo­noz urodze­nia dop­ro­wadzo­no w tymdop­ro­wadzo­no w tym cza­siew tym cza­sie do naj­wyższeja naj­bar­dziej śmie­sznej krańcowości

Pol­ska nie po­win­na naśla­dować bo­gatych krajów zachod­nich, bo nie jest bo­gatym kra­jem zachod­nim. Pol­ska po­win­na naśla­dować roz­wiąza­nia, które kra­je zachod­nie sto­sowały, gdy były tak bied­ne, jak Polska.Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy.Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim.Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Sztukę przet­rwa­nia opa­nowu­jemy dzięki tym którzy nas naj­bar­dziej krzywdzą.