We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość.


we­soła-rozkosz-w-peł-zaufa­nia- -doj­rzała-miłość
fyrflewe­sołarozkoszpełnizaufa­nia doj­rzałamiłośćwe­soła rozkoszw pełnipełni zaufa­nia  doj­rzaładoj­rzała miłośćw pełni zaufa­nia  doj­rzała miłość

Doj­rzała miłość - owo­cem nasze­go życia.Nasza miłość jest jak śliwka... *Na początku-kwaśna, ale bez robaków. *Później-doj­rzała, słod­ka ale robaczywa..Zmuszo­na za młodu do roz­wa­gi, z wiekiem doj­rzała do ro­man­tyczności: to na­tural­ne kon­sekwen­cje niena­tural­ne­go początku.Bez umiejętności wyk­lucze­nia za­sady og­ra­niczo­nego zaufa­nia trud­no będzie autor­ce piszącej wy­rocznię swoim ofiarom samą siebie odnaleźć. z se­rii na pla­cu manewrowym po­pieściły je promienie te­raz jak skle­jone cukierki przyl­gnęły do siebie tworząc nową formę pod kur­tyną duszy od­gry­wają po­kaz indywidualny frak­talne kształty kolorów zmieniające się w melodie to doj­rzała radość znająca włas­ne emocje w czys­tym niebie się przeglądać