We­soła rozkosz, W pełni zaufa­nia -  Doj­rzała miłość.


we­soła-rozkosz-w-peł-zaufa­nia- -doj­rzała-miłość
fyrflewe­sołarozkoszpełnizaufa­nia doj­rzałamiłośćwe­soła rozkoszw pełnipełni zaufa­nia  doj­rzaładoj­rzała miłośćw pełni zaufa­nia  doj­rzała miłość

Doj­rzała miłość - owo­cem nasze­go życia. -Kapitan
doj­rzała-miłość- owo­cem-nasze­go-życia
Nasza miłość jest jak śliwka... *Na początku-kwaśna, ale bez robaków. *Później-doj­rzała, słod­ka ale robaczywa.. -bluecaffe
nasza-miłość-jest jak śliwka-na-początku-kwaśna-ale-bez-robaków-później-doj­rzała-słod­ka-ale-robaczywa
Zmuszo­na za młodu do roz­wa­gi, z wiekiem doj­rzała do ro­man­tyczności: to na­tural­ne kon­sekwen­cje niena­tural­ne­go początku. -Jane Austen
zmuszo­na-za młodu-do roz­wa­gi-z wiekiem-doj­rzała-do ro­man­tycznoś-to na­tural­ne-kon­sekwen­cje-niena­tural­ne­go-początku
Bez umiejętności wyk­lucze­nia za­sady og­ra­niczo­nego zaufa­nia trud­no będzie autor­ce piszącej wy­rocznię swoim ofiarom samą siebie odnaleźć. z se­rii na pla­cu manewrowym  -natalia(__ups
bez-umiejętnoś-wyk­lucze­nia-za­sady-og­ra­niczo­nego-zaufa­nia-trud­no-będzie-autor­-piszącej-wy­rocznię-swoim-ofiarom-samą-siebie
zaufa­nie-jest dla-mnie-czymś-trud­nym-do zreali­zowa­nia-bo z re­guły-i doświad­cze­nia-życiowe­go-nie ufam-ludziom~pa­weł