We wszystkich sprawach trzeba, by ludzie wytykali sobie granicę doskonałości, nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.


we-wszystkich-sprawach-trzeba-by-ludzie-wytykali-sobie-granicę-doskonałoś-nawet-poza-sferą-tego-co-ży-w-ich-mocy
bernard fontenellewewszystkichsprawachtrzebabyludziewytykalisobiegranicędoskonałościnawetpozasferątegocoleżyichmocywe wszystkichwszystkich sprawachsprawach trzebaby ludzieludzie wytykaliwytykali sobiesobie granicęgranicę doskonałościnawet pozapoza sferąsferą tegoco leżyleży ww ichich mocywe wszystkich sprawachwszystkich sprawach trzebaby ludzie wytykaliludzie wytykali sobiewytykali sobie granicęsobie granicę doskonałościnawet poza sferąpoza sferą tegoco leży wleży w ichw ich mocywe wszystkich sprawach trzebaby ludzie wytykali sobieludzie wytykali sobie granicęwytykali sobie granicę doskonałościnawet poza sferą tegoco leży w ichleży w ich mocyby ludzie wytykali sobie granicęludzie wytykali sobie granicę doskonałościco leży w ich mocy

Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granice tego, co może zrobićLudzie najczęściej uciekają przed swymi zmartwieniami w przyszłość. Wyobrażają sobie na drodze czasu linię, poza którą ich dzisiejsze zmartwienie przestaje istnieć.Wartość wykształcenia objawia się najwyraźniej wtedy, gdy wykształceni zabierają głos w sprawach, które leżą poza domeną ich wykształcenia.A jednak jest faktem, że człowiek poza sferą pracy zawodowej jest niezmiernie mało zdyscyplinowany. Kiedy nie pracuje, chce leniuchować, leżeć sobie nic nie robiąc, lub innymi słowy Liturgia jest sprawą świadczenia gestami o naszej prawdzie. Poza tym jest też sferą poezji otaczającej to, co Boskie.Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna.