Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.


według-lekarzy-jedynym-sposobem-utrzymania-zdrowia-jest-jedzenie-tego-na-co-ę-nie-chę-picie-tego-czego-ę-nie-lubi-i-robienie-tego-czego-by-ę
mark twainwedługlekarzyjedynymsposobemutrzymaniazdrowiajestjedzenietegonacosięniechęcipicieczegolubirobieniebywolałorobićwedług lekarzylekarzy jedynymjedynym sposobemsposobem utrzymaniautrzymania zdrowiazdrowia jestjest jedzeniejedzenie tegona coco sięsię nienie mama chęcipicie tegoczego sięsię nienie lubilubi ii robienierobienie tegoczego byby sięsię wolałowolało nienie robićwedług lekarzy jedynymlekarzy jedynym sposobemjedynym sposobem utrzymaniasposobem utrzymania zdrowiautrzymania zdrowia jestzdrowia jest jedzeniejest jedzenie tegona co sięco się niesię nie manie ma chęciczego się niesię nie lubinie lubi ilubi i robieniei robienie tegoczego by sięby się wolałosię wolało niewolało nie robić

Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne.Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje.Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.