Według mnie można wy­tyczyć 4 eta­py znajomości: 1. Fas­cy­nac­ja drugą osobą, zauważanie je­dynie zalet. 2. Roz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nała' oso­ba po­siada wa­dy.. większe bądź mniejsze). 3. Ko­niec zna­jomości, nie pot­ra­fimy zaak­cepto­wać tych niedos­ko­nałości u partnera/partnerki. ... Tyl­ko w nielicznych przy­pad­kach dochodzi do eta­pu 4, którym jest: ~ Przez­wy­ciężenie niedos­ko­nałości i dążenie do przeob­rażania wad w za­lety. ~ 


według-mnie-można-wy­tyczyć-4 eta­py-znajomoś-1-fas­cy­nac­ja drugą-osobą-zauważanie-­dynie-zalet-2-roz­cza­rowa­nie jed­nak
bluecaffewedługmniemożnawy­tyczyć4 eta­pyznajomości1fas­cy­nac­ja drugąosobązauważanieje­dyniezalet2roz­cza­rowa­nie jed­nakta 'dos­ko­nała'oso­bapo­siadawa­dywiększebądźmniejsze3ko­niec zna­jomościnie pot­ra­fimyzaak­cepto­waćtychniedos­ko­nałościu partnerapartnerkityl­kow nielicznychprzy­pad­kachdochodzido eta­pu4 którym jest~przez­wy­ciężeniei dążeniedo przeob­rażaniawadw za­letywedług mniemnie możnamożna wy­tyczyćwy­tyczyć 4 eta­py4 eta­py znajomościfas­cy­nac­ja drugą osobązauważanie je­dynieje­dynie zaletroz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nałata 'dos­ko­nała' oso­baoso­ba po­siadapo­siada wa­dywiększe bądźbądź mniejsze)nie pot­ra­fimy zaak­cepto­waćzaak­cepto­wać tychtych niedos­ko­nałościniedos­ko­nałości u partnera/partnerkityl­kotyl­ko w nielicznychw nielicznych przy­pad­kachprzy­pad­kach dochodzidochodzi do eta­pu~ przez­wy­ciężenieprzez­wy­ciężenie niedos­ko­nałościniedos­ko­nałości i dążeniei dążenie do przeob­rażaniado przeob­rażania wadwad w za­letywedług mnie możnamnie można wy­tyczyćmożna wy­tyczyć 4 eta­pywy­tyczyć 4 eta­py znajomościzauważanie je­dynie zaletroz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nała' oso­bata 'dos­ko­nała' oso­ba po­siadaoso­ba po­siada wa­dywiększe bądź mniejsze)nie pot­ra­fimy zaak­cepto­wać tychzaak­cepto­wać tych niedos­ko­nałościtych niedos­ko­nałości u partnera/partnerkityl­ko w nielicznychtyl­ko w nielicznych przy­pad­kachw nielicznych przy­pad­kach dochodziprzy­pad­kach dochodzi do eta­pu~ przez­wy­ciężenie niedos­ko­nałościprzez­wy­ciężenie niedos­ko­nałości i dążenieniedos­ko­nałości i dążenie do przeob­rażaniai dążenie do przeob­rażania waddo przeob­rażania wad w za­lety

Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały.Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją.Dążenie do dos­ko­nałości pot­ra­fi cza­sem po­kazać, jak bar­dzo jes­teśmy niedoskonali.`Są ta­kie dni, że naj­wy­raźniej­sze dla mnie są niedos­ko­nałości innych.gdy po­kochałam je­go niedos­ko­nałości, stał się doskonały Naj­do­nioślej­szym skład­ni­kiem naszej dos­ko­nałości jest wy­raźne zauważanie naszej niedoskonałości.