Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.


według-ustaw-najwyższych-człowiek-człowiekowi-nigdy-obojętny-nie-bywa-zawsze-ten-tego-a-ten-owego-może-zniecierpliwić-lub-pocieszyć-zgorszyć
narcyza Żmichowskawedługustawnajwyższychczłowiekczłowiekowinigdyobojętnyniebywazawszetentegoowegomożezniecierpliwićlubpocieszyćzgorszyćnauczyćzabawićznudzićwedług ustawustaw najwyższychnajwyższych człowiekczłowiek człowiekowiczłowiekowi nigdynigdy obojętnyobojętny nienie bywazawsze tenten tegoten owegoowego możemoże zniecierpliwićzniecierpliwić lublub pocieszyćzgorszyć lublub nauczyćzabawić lublub znudzićwedług ustaw najwyższychustaw najwyższych człowieknajwyższych człowiek człowiekowiczłowiek człowiekowi nigdyczłowiekowi nigdy obojętnynigdy obojętny nieobojętny nie bywazawsze ten tegoa ten owegoten owego możeowego może zniecierpliwićmoże zniecierpliwić lubzniecierpliwić lub pocieszyćzgorszyć lub nauczyćzabawić lub znudzić

Człowiek musi być zimny lub gorący, nigdy letni, obojętny na wszystko.Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia.Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Młodym mężczyzną jest ten, którego kobieta może uszczęśliwić lub unieszczęśliwić. Dojrzałym ten, którego już nie może uszczęśliwić.