Wejście na szczyt góry zamęczyć może konia, gniew - człowieka.


wejście-na-szczyt-góry-zamęczyć-może-konia-gniew-człowieka
lao-tsewejścienaszczytgóryzamęczyćmożekoniagniewczłowiekawejście nana szczytszczyt górygóry zamęczyćzamęczyć możemoże koniagniewczłowiekawejście na szczytna szczyt góryszczyt góry zamęczyćgóry zamęczyć możezamęczyć może koniawejście na szczyt góryna szczyt góry zamęczyćszczyt góry zamęczyć możegóry zamęczyć może koniawejście na szczyt góry zamęczyćna szczyt góry zamęczyć możeszczyt góry zamęczyć może konia

Konia! konia! królestwo za konia!A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość.Niekiedy je­dynym wyjściem jest zam­knięcie drzwi, wyrzu­cenie od nich klucza, po to, aby ot­worzyć ko­lej­ne wejście, które może się oka­zać prze­pus­tką do no­wego, lep­sze­go życia.Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie.Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie.Szczyt prawa - to szczyt bezprawia.