Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób.


wewnętrzne-poczu­cie-­my-z po­wodu-od­niesione­go-suk­­su-jest o wiele-cen­niej­sze-źli-pochwały-ty­ąca-osób
hope_dies_lastwewnętrznepoczu­ciedu­myz po­woduod­niesione­gosuk­ce­sujest o wielecen­niej­szeniźlipochwałyty­siącaosóbwewnętrzne poczu­ciepoczu­cie du­mydu­my z po­woduz po­wodu od­niesione­good­niesione­go suk­ce­susuk­ce­su jest o wielejest o wiele cen­niej­szecen­niej­sze niźliniźli pochwałypochwały ty­siącaty­siąca osóbwewnętrzne poczu­cie du­mypoczu­cie du­my z po­wodudu­my z po­wodu od­niesione­goz po­wodu od­niesione­go suk­ce­suod­niesione­go suk­ce­su jest o wielesuk­ce­su jest o wiele cen­niej­szejest o wiele cen­niej­sze niźlicen­niej­sze niźli pochwałyniźli pochwały ty­siącapochwały ty­siąca osóbwewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodupoczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­godu­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­suz po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wieleod­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­szesuk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźlijest o wiele cen­niej­sze niźli pochwałycen­niej­sze niźli pochwały ty­siącaniźli pochwały ty­siąca osóbwewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­gopoczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­sudu­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wielez po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­szeod­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźlisuk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwałyjest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siącacen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób

Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia
uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe
mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszystko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym
Dla mądre­go upom­nienie jest cen­niej­sze od złota, dla głupiego to tyl­ko tchnienie rzu­cone na wiatr  -daniello
dla-mądre­go-upom­nienie-jest cen­niej­sze-od złota-dla-głupiego-to tyl­ko-tchnienie-rzu­cone-na wiatr