Wewnętrzne pragnienia są nie do stłumienia.


wewnętrzne-pragnienia-są-nie-do-stłumienia
kamil ejsymontwewnętrznepragnienianiedostłumieniawewnętrzne pragnieniapragnienia sąsą nienie dodo stłumieniawewnętrzne pragnienia sąpragnienia są niesą nie donie do stłumieniawewnętrzne pragnienia są niepragnienia są nie dosą nie do stłumieniawewnętrzne pragnienia są nie dopragnienia są nie do stłumienia

chy­ba już czas aby zro­bić remanent włas­ne­go życia ta­ki mały audyt dob­re na prawo złe na lewo wewnętrzne biuro sprawiedliwości przep­ro­wadzi dochodzenie su­mienie wy­da wyrok zalecenia zos­taną prze­kaza­ne do realizacji w try­bie natychmiastowym może zdążę z audytem przed końcem mo­jej kadencji *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki Nie istnieje silniejsze pragnienie od pragnienia miłości.Istnieć, otóż to: pić samego siebie nie mając pragnienia.Is­tnieć, otóż to: pić sa­mego siebie nie mając pragnienia.Jeśli nie będziesz czuł swo­jego wewnętrzne­go od­dechu, również na zewnątrz zab­raknie Ci tchu...Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym swym szczęściem.