Wi­na jest zaw­sze brze­mieniem, które każdy sam na siebie nakłada, lecz nie zaw­sze jest nałożona słusznie.


wi­na-jest zaw­sze-brze­mieniem-które-każdy-sam-na siebie-nakłada-lecz-nie zaw­sze-jest nałożona-słusznie
robert anthony salvatorewi­najest zaw­szebrze­mieniemktórekażdysamna siebienakładalecznie zaw­szejest nałożonasłuszniewi­na jest zaw­szejest zaw­sze brze­mieniemktóre każdykażdy samsam na siebiena siebie nakładalecz nie zaw­szenie zaw­sze jest nałożonajest nałożona słuszniewi­na jest zaw­sze brze­mieniemktóre każdy samkażdy sam na siebiesam na siebie nakładalecz nie zaw­sze jest nałożonanie zaw­sze jest nałożona słuszniektóre każdy sam na siebiekażdy sam na siebie nakładalecz nie zaw­sze jest nałożona słuszniektóre każdy sam na siebie nakłada

Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.Zaw­sze jest ja­kieś wyjście, lecz nie zaw­sze ma się do niego klucz.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam.Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu.Ar­tyzm zaw­sze jest ge­niu­szem, ge­niusz nie zaw­sze jest ar­tyzmem. --- zain­spi­rował Dr Ta­wian Stambuła