Wi­tam Pa­na w tym świecie. W świecie ludzi cieka­wych, których życie in­nych bar­dziej jest in­te­resujące od ich włas­ne­go. Kiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ry stro­ny świata jak hej­nał Ma­riac­ki. I niech Pan za­pamięta, że swo­je ta­jem­ni­ce le­piej trzy­mać tyl­ko dla siebie, bo obudzi się Pan ra­no,a pańska ta­jem­ni­ca będzie gru­bym dru­kiem wy­pisa­na w gazecie.


wi­tam-pa­na-w tym-świecie-w-świecie-ludzi-cieka­wych-których-życie-in­nych-bar­dziej-jest in­te­resują-od ich-włas­ne­go
chrupciawi­tampa­naw tymświecieświecieludzicieka­wychktórychżyciein­nychbar­dziejjest in­te­resująceod ichwłas­ne­gokiedy prob­le­mywy­wołująsen­sacjei są rozgłasza­nena czte­rystro­nyświatajak hej­nałma­riac­kiniechpanza­pamiętaże swo­jeta­jem­ni­cele­piejtrzy­maćtyl­kodlasiebiebo obudzi sięra­noapańskata­jem­ni­cabędziegru­bymdru­kiemwy­pisa­naw gazeciewi­tam pa­napa­na w tymw tym świeciew świecieświecie ludziludzi cieka­wychktórych życieżycie in­nychin­nych bar­dziejbar­dziej jest in­te­resującejest in­te­resujące od ichod ich włas­ne­gokiedy prob­le­my wy­wołująwy­wołują sen­sacjesen­sacje i są rozgłasza­nei są rozgłasza­ne na czte­ryna czte­ry stro­nystro­ny świataświata jak hej­nałjak hej­nał ma­riac­kii niechniech panpan za­pamiętaże swo­je ta­jem­ni­ceta­jem­ni­ce le­piejle­piej trzy­maćtrzy­mać tyl­kotyl­ko dladla siebiebo obudzi się panpańska ta­jem­ni­cata­jem­ni­ca będziebędzie gru­bymgru­bym dru­kiemdru­kiem wy­pisa­nawy­pisa­na w gazeciewi­tam pa­na w tympa­na w tym świeciew świecie ludziświecie ludzi cieka­wychktórych życie in­nychżycie in­nych bar­dziejin­nych bar­dziej jest in­te­resującebar­dziej jest in­te­resujące od ichjest in­te­resujące od ich włas­ne­gokiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacjewy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­nesen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ryi są rozgłasza­ne na czte­ry stro­nyna czte­ry stro­ny światastro­ny świata jak hej­nałświata jak hej­nał ma­riac­kii niech panniech pan za­pamiętaże swo­je ta­jem­ni­ce le­piejta­jem­ni­ce le­piej trzy­maćle­piej trzy­mać tyl­kotrzy­mać tyl­ko dlatyl­ko dla siebiepańska ta­jem­ni­ca będzieta­jem­ni­ca będzie gru­bymbędzie gru­bym dru­kiemgru­bym dru­kiem wy­pisa­nadru­kiem wy­pisa­na w gazecie

Przyz­wyczaiłam się, że ludzie, na których mi za­leży naj­bar­dziej, od­chodzą. Zos­ta­wiają mnie dla włas­ne­go szczęścia, mają gdzieś mo­je życie i mo­je prob­le­my, nie ob­chodzi ich to, że dla nich byłam go­towa wskoczyć w ogień, poświęcić wszys­tko co mam. Ito jest trochę przyk­re. Cze­kaj, to na­wet bar­dzo przykre.Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga.Król Fry­deryk II pew­ne­go ra­zu zap­ro­pono­wał Wol­te­rowi prze­jażdżkę łódką. Pi­sarz zgodził się chętnie, ale gdy zo­baczył, że łódka prze­cieka, szyb­ko z niej wyskoczył. - Ależ pan się boi o swo­je życie - zaśmiał się król - a ja się nie boję. - To zro­zumiałe - od­po­wie­dział Wol­ter. - Te­raz na świecie królów dużo, a Wol­ter jest tyl­ko jeden.Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać.